Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Készség- és képességfejlesztés

Készség- és képességfejlesztés

Ma már minden iskola pedagógiai célkitűzései között szerepel a tanulók készség- és képességfejlesztése. Az elméletet azonban nem is olyan könnyű a gyakorlatba átültetni. A tanítási-tanulási folyamatból gyakran hiányoznak azok a módszerek, technikák, eljárások, amelyek lehetővé tennék a rendszeres és következetes fejlesztőmunkát. Ugyanakkor az iskolába lépő gyermekek között egyre nagyobbak a különbségek. Más az anyanyelvi, értelmi, érzelmi-akarati fejlettségük, másként szocializálódnak. A szintkülönbség bizonyos képességterületeken akár öt év is lehet. Ezen pedig az iskolában eltöltött idő sem változtat. Sőt a különbségek csak nőhetnek, amíg áthidalhatatlan szakadék keletkezik a jól teljesítők és a lemaradók között. Ahhoz, hogy ez a távolság csökkenjen tudatos, tervezett fejlesztőmunkára van szükség, és olyan taneszközökre, amelyek a legkorszerűbb és leghatékonyabb módszereket, technikákat, eljárásokat közvetítik, illetve sokoldalú, a tanulók életkorának leginkább megfelelő készség- és képességfejlesztést tesznek lehetővé. Kiadványaink e célokat szolgálják, iskolai és otthoni gyakorlásra egyaránt kiválóan alkalmasak.

Ma már minden iskola pedagógiai célkitűzései között szerepel a tanulók készség- és képességfejlesztése. Az elméletet azonban nem is olyan könnyű a gyakorlatba átültetni. A tanítási-tanulási folyamatból gyakran hiányoznak azok a módszerek, technikák, eljárások, amelyek lehetővé tennék a rendszeres és következetes fejlesztőmunkát. Ugyanakkor az iskolába lépő gyermekek között egyre nagyobbak a különbségek. Más az anyanyelvi, értelmi, érzelmi-akarati fejlettségük, másként szocializálódnak. A szintkülönbség bizonyos képességterületeken akár öt év is lehet. Ezen pedig az iskolában eltöltött idő sem változtat. Sőt a különbségek csak nőhetnek, amíg áthidalhatatlan szakadék keletkezik a jól teljesítők és a lemaradók között. Ahhoz, hogy ez a távolság csökkenjen tudatos, tervezett fejlesztőmunkára van szükség, és olyan taneszközökre, amelyek a legkorszerűbb és leghatékonyabb módszereket, technikákat, eljárásokat közvetítik, illetve sokoldalú, a tanulók életkorának leginkább megfelelő készség- és képességfejlesztést tesznek lehetővé. Kiadványaink e célokat szolgálják, iskolai és otthoni gyakorlásra egyaránt kiválóan alkalmasak.

Olvasás és szövegértés

Az iskolában és azon kívül is gyakran elhangzik: a tanulók „nem tanulnak”, „nem olvasnak”. Vajon e kijelentések valóban motivációs okokra vezethetők vissza? Vagy az olvasási képesség hiányosságai húzódnak meg a háttérben, és a fenti kijelentések bizonyos mértékig inkább következménynek tekinthetők? A tanulók legtöbbször a tankönyveikből tanulnak, amelynek feltétele a szöveg elolvasása. Ehhez fejlett olvasási képességre van szükség, amely magában foglalja az olvasási készséget (a betűk ismeretét és nyelvi jelekké történő átalakítását), a szövegértést és a szövegfeldolgozást is. Akik nem tudnak jól (tehát értőn) olvasni, azok nehezen vagy egyáltalán nem tudnak tanulni, ráadásul az olvasási képesség fejletlensége esetükben a mindennapi élethez szükséges információk megszerzését is korlátozza.

Komplex

A tanuláshoz szükséges részképességek, illetve a különböző műveltségi területekhez kapcsolódó, ún. tantárgy-specifikus készségek és képességek kifejlődése több évet vesz igénybe, fejlettségi szintjük az egy korcsoportba tartozó gyermekek esetében is nagy eltérést mutathat. Ezért fontos feladat, hogy a különböző készségek, képességek fejlesztése egyéni tempóban és a gyermek tanulási stílusát leginkább támogató stratégiákkal és módszerekkel történjen. Külföldi és hazai kutatások is azt bizonyítják, hogy egyféle képességet nem lehet önmagában, más képességektől teljesen elkülönítve fejleszteni. Ezért a fejlesztőmunkához ajánlott kiadványaink is sokféle készségre, illetve képességre vannak hatással egy időben, az viszont megállapítható, hogy melyik területet fejlesztik elsődlegesen.

Szövegalkotás

Az írásbeli szövegalkotás az egyik legkomplexebb anyanyelvi képesség, amelynek megtanulása, begyakorlása hosszú éveket vehet igénybe. Ahhoz, hogy egy témáról írni tudjunk, számos ismerettel és képességgel kell rendelkeznünk. Fontos, hogy milyen célból írunk, mivel ez határozza meg a műfajt. Számos műfajban alkothatunk, de ismernünk kell a jellegzetességeit. Gazdag szókinccsel kell rendelkeznünk, hogy választékosan és igényesen fejezhessük ki magunkat. Az is lényeges, hogy kellő ismerettel rendelkezzünk a témáról, vagy ha kevés ismeretünk van, akkor azt kiegészítsük. A jó szöveg lényegre törő, nem tartalmaz nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. Hasznos, ha véleményformáló készségünk is fejlett. Kiadványaink azt a célt szolgálják, hogy lépésről lépésre megtanítsák, hogyan kell jól fogalmazni, e képességet hosszú távon megőrizni.

Helyesírás

A helyesírást nem csak az iskolában tanuljuk, hanem minden olyan helyen, ahol írásképpel találkozunk. Így hatással vannak ránk az utcán, otthon, az újságokban, a televízióban, és a számítógépen látható-olvasható szövegek is. A virtuális világban pedig megszokott, hogy a felhasználók eltekintenek a normától, a szabályokat nagyon lazán kezelik, vagy egyáltalán nem tartják be. Ugyanakkor az iskolában és később az életben is gyakran kell olyan szövegtípusokat létrehoznunk (pl. fogalmazás, írásbeli dolgozat, hivatalos levél, nyomtatvány kitöltése), amelyekben nem térhetünk el a szabályoktól, mert ez komoly szankciókkal, érdekeink sérülésével járhat. Ezért meg kell tanulni, hogy milyen helyzetekben van szükség fokozottabban írásfegyelemre, és mikor van lehetőség a normától eltérő helyesírásra.

Matematika

Napjainkban a pedagógusok sokszor szembesülnek azzal, hogy egyre nehezebb a tanulók figyelmét, érdeklődését felkelteni, illetve fenntartani. Gyorsan kimondják az ítéletet: az óra „unalmas, fárasztó”, „nem is értem, miről beszél a tanár”. Ez különösen igaz a matematikával kapcsolatban, amelynek elvontságát, tudományosságát nem könnyű oldani, az ismeretek és a képességek elmélyítéséhez olyan módszereket és eszközöket kell keresni, amelyek a különböző tudású és képességű tanulók igényeit egyaránt szolgálják. Kiadványainkkal ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy a matematika „érthetőbb” és „szerethetőbb” legyen, vagyis a tanulók játékosabb, tanulási stílusukhoz és egyéni tempójukhoz is jól illeszkedő taneszközökkel találkozhassanak.

Környezetünk

A környezeti nevelés célja, hogy elősegítse a gyermekek környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását. Ez lényeges szempont, hiszen a felnövekvő nemzedéknek kell megakadályoznia, hogy Földünk olyan károkat szenvedjen el, amelyek az élő természet hanyatlásához, majd pusztulásához vezethetnek. Környezeti értékeink megőrzése és gyarapítása közös feladat, ezért a felnövekvő nemzedéket olyan életmódra kell nevelni és felkészíteni, amelyben a természet tisztelete, megértése, a szeretet és a felelősségvállalás központi szerepet tölt be. Ennek a feladatnak a teljesítéséhez elengedhetetlenül szükség van a természetben, a környezetben szerzett közvetlen tapasztalatokra, amelyeket a gyermekek leginkább speciális tanulásszervezési formák (erdei iskola, projekt) alkalmazásával szerezhetnek meg.

Részképességek

A részképességek olyan alapvető képességek, amelyek segítik a magasabb rendű pszichés funkciók (pl. beszéd, gondolkodás) kialakulását. Később ezek képezik az olvasás, az írás, a számolás és az adaptív viselkedés alapját. Nagyon fontos tehát, hogy időben elkezdődjön elsajátításuk, begyakorlásuk, mivel csak optimális fejlettségük mellett lesznek képesek a gyermekek a felsorolt komplex teljesítményekre. Számos vizsgálat igazolta, hogy a fejlesztés 5-8 év között a leghatékonyabb, ezért kiadványaink többsége is a nagycsoportos óvodásoknak, illetve elsős-másodikos kisdiákoknak készült, e korosztályok intenzív fejlesztését segítik.

Sakk

title×

text

okmégse

title×

text

ok