Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. AZ ADATKEZELŐ

Név: Pedellus Tankönyvkiadó Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető)
Cégjegyzékszám: 09-09-006052
Adószám: 11621342-2-09
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 172.
Telefonszám: +36 52 439-430
E-mail cím: pedellus@pedellus.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72475/2014

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A Szabályzat rögzíti a Pedellus Tankönyvkiadó Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 172., cégjegyzékszám: 09-09-006052, adószám:11621342-2-09) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. A regisztráció során a Vásárlónak meg kell adnia az alábbi személyes adatokat: e-mail cím, jelszó, telefonszám, név, szállítási cím, számlázási cím (ha nem azonos a szállítási címmel). Ezek ahhoz szükségesek, hogy az Üzemeltető ki tudja állítani a számlát, valamint a megrendelést tartalmazó csomagot el tudja juttatni a megfelelő címre.

3.2. A www.pedellus.hu oldal nem használ cookie-kat.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a www.pedellus.hu oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Vásárló a regisztrációval és az adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a www.pedellus.hu oldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Üzemeltető a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítésének, szállításának, számlázásának érdekében tárolja.

4.3. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat ezektől eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat az Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e- mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Fenti rendelkezés nem érinti más jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

5.2. Az Üzemeltető mint Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
- annak kezelése jogellenes;
- a Vásárló személyes adatának törlését kéri;
- a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
- az Adatkezelés célja megszűnt;
- a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
- a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

5.3. A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény az Adatkezelő elérhetőségeire küldött, írásos nyilatkozattal közölhető. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

5.4. Egyes Személyes adatok módosítása történhet a Megrendelés véglegesítése oldalon történő módosítással is.

5.5. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. A Társaság külön külső Adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt Személyes adatokat maga dolgozza fel.

6.2. Az adatokat az Üzemeltető belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Ez alól kivételt képez, amikor a megrendelések teljesítésének érdekében bizonyos személyes adatok (név, szállítási cím) átadásra kerülnek a csomagok szállításáért felelős Magyar Posta Zrt.-nek (1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6.)

7. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. érintett (Vásárló): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

5. adatkezelő (Üzemeltető): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

12. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

15. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

16. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

17. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

18. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

title×

text

okmégse

title×

text

ok