Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Tankönyv > Magyar nyelv és irodalom > Olvasás, szövegértés sorozat 1–8. osztály

Olvasás, szövegértés sorozat 1–8. osztály

Felmérések igazolják, baj van a gyermekek szövegértésével. Ezen kíván segíteni sorozatunk, amely a differenciáltság és fokozatosság elvének figyelembevételével 1–8. évfolyamig kínál szövegértési feladatokat. A feladatgyűjteményeket könnyű használni, szerkezetük jól áttekinthető: a páros oldal a szöveget, a páratlan pedig a feladatokat tartalmazza. Ez utóbbiak igen változatosak, számos esetben kérnek adatkeresést, lényegkiemelést, csoportosítást, témamegjelölést, vázlatkészítést, szó- és fogalommagyarázatot stb. A szemelvények több műveltségi területhez is kapcsolódnak, bővítik az általános és speciális ismereteket. A kiadványok bármely tankönyvcsaláddal jól kombinálhatóak.

Felmérések igazolják, baj van a gyermekek szövegértésével. Ezen kíván segíteni sorozatunk, amely a differenciáltság és fokozatosság elvének figyelembevételével 1–8. évfolyamig kínál szövegértési feladatokat. A feladatgyűjteményeket könnyű használni, szerkezetük jól áttekinthető: a páros oldal a szöveget, a páratlan pedig a feladatokat tartalmazza. Ez utóbbiak igen változatosak, számos esetben kérnek adatkeresést, lényegkiemelést, csoportosítást, témamegjelölést, vázlatkészítést, szó- és fogalommagyarázatot stb. A szemelvények több műveltségi területhez is kapcsolódnak, bővítik az általános és speciális ismereteket. A kiadványok bármely tankönyvcsaláddal jól kombinálhatóak.

Olvasás, szövegértés 1. Mintaoldal Tartalomjegyzék

850 Ft

db Kosárba

Szalay Mária-Erdődiné Sándor Katalin-Bartha Jánosné

PD-360/KOlvasás, szövegértés 1.

kompetencia fejlesztése ismeretterjesztő szövegek feldolgozásával

A sorozat első kötete a szövegértés lépéseinek megtanítására vállalkozik. A feldolgozásra szánt szövegek elsősorban az állatvilággal kapcsolatosak, de játékleírás, programajánló és apróhirdetések is helyet kaptak a kiadványban. A feladatok változatos tevékenységi formákat igényelnek, mint pl. helyesejtés, rajzzal, színezéssel való jelentésellenőrzés; szövegtagolás; információgyűjtés, lényegkiemelés; bekezdések, események időrendi sorrendjének megállapítása stb. A kiadvány fejleszti a tanulási képességeket. Lehetőséget ad az olvasási technika elmélyítésére és az olvasási tempó javítására. Ejtési gyakorlatokkal javítja a tanulók beszédkészségét. Kiválóan alkalmas szókincsbővítésre, a vizuális és verbális képességek összehangolására.

Olvasás, szövegértés 2. Mintaoldal Tartalomjegyzék

990 Ft

db Kosárba

Szalay Mária-Erdődiné Sándor Katalin-Bartha Jánosné

PD-361Olvasás, szövegértés 2.

kompetencia fejlesztése ismeretterjesztő szövegek feldolgozásával

A sorozat második kötetében a feldolgozásra szánt szövegek többsége egy témához (állatvilág) kapcsolódik. Műfajukat tekintve elsősorban leíró jellegűek. Az ismeretterjesztő írásokon kívül a tanulók találkozhatnak játékleírással, menetrenddel, hírrel és találós kérdésekkel is. A feladatok a rutin kialakítását szolgálják: pl. kiejtésgyakorlás, sorrendiség megállapítása, szókincsbővítés, lényegkiemelés, vázlat kiegészítése, néma olvasás és megértés stb. A kiadvány fejleszti a tanulási képességet, mivel feladatai segítségével mechanizálja a szövegértés lépéseit, és gyakoroltatja a néma olvasást, amely a szövegfeltárás alapja.

Olvasás, szövegértés 3. Mintaoldal Tartalomjegyzék

990 Ft

db Kosárba

Bartha Jánosné

PD-162Olvasás, szövegértés 3.

kompetencia fejlesztése ismeretterjesztő szövegek feldolgozásával

A sorozat harmadik kötetében a feldolgozásra szánt szövegek továbbra is ismeretterjesztő jellegűek (növény- és állatvilág, technikai érdekességek), de játék- és termékleírás, tájékoztató és hír is helyet kapott a kiadványban, amely így főleg leíró jellegű szövegek értelmezését gyakoroltatja. A feladatok változatos tevékenységi formákat igényelnek: kiejtésgyakorlás, szókincsbővítés, lényegkiemelés, vázlatkészítés, tömörítés, ok-okozati kapcsolat felismerése, néma olvasás és megértés; szavak, kifejezések kikeresése és értelmezése, könyv- és könyvtárhasználat stb. A kiadvány a szövegértés képességét fokozatosan fejleszti: például a bekezdések sorrendbe állítását felváltja a vázlatírás, az adatok kigyűjtését pedig az olvasottak továbbgondolása követi.

Olvasás, szövegértés 4. Mintaoldal Tartalomjegyzék

990 Ft

db Kosárba

Bartha Jánosné

PD-163Olvasás, szövegértés 4.

kompetencia fejlesztése ismeretterjesztő szövegek feldolgozásával

A sorozat negyedik kötetében a feldolgozásra szánt szövegek egyetlen témához (környezetünk és veszélyeztetettsége) kapcsolódnak, több nézőpontból. Műfajukat tekintve elsősorban leíró jellegűek. Ezeken kívül játékleírás, tájékoztató, versenyfelhívás és hír is helyet kapott a kiadványban, melynek legfőbb erőssége, hogy a tartalmak megértésén túl, ezekből kiindulva továbbvezeti a tanulókat olyan tevékenységek felé, amelyeknek magas a gyakorlati értéke. Ilyenek például a könyv- és könyvtárhasználati, a véleménynyilvánítást kérő, gyűjtőmunkára, tapasztalatcserére és önálló szövegalkotásra építő feladatok. A gazdag tartalom lehetőséget ad a pedagógusoknak a válogatásra, a differenciált feladatkijelölésre, a tanulóknak pedig az önálló és csoportos szövegfeldolgozásra.

Olvasás, szövegértés 5. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1140 Ft

db Kosárba

Nagyné Horváth Magdolna

PD-164Olvasás, szövegértés 5.

feladatok a kompetencia alapú fejlesztéshez

A sorozat ötödik kötete rövid terjedelmű, változatos műfajú (pl. hétköznapi, publicisztikai, ismeretterjesztő, szépirodalmi stb.) szövegeket tartalmaz, amelyek az adott korosztály érdeklődéséhez jól igazodnak. A tanulók kiegészíthetik a különböző műveltségi területeken (ember és társadalom, természettudományok, informatika) korábban szerzett ismereteiket, és – a szerző szándéka szerint – motiváltabbakká válhatnak az olvasás iránt. A differenciált kérdések, feladatok hatékonyan ellenőrzik a szövegértést, gyakoroltatják a szövegalkotást, tehát azokat a kompetenciákat erősítik, amelyek a tanuláshoz általában elengedhetetlenek. A megoldások ismertetése lehetővé teszi, hogy a gyermekek ellenőrizzék munkájukat, illetve tanári segítség nélkül is eredményesen gyakoroljanak.

Olvasás, szövegértés 6. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1140 Ft

db Kosárba

Nagyné Horváth Magdolna

PD-165Olvasás, szövegértés 6.

feladatok a kompetencia alapú fejlesztéshez

A sorozat hatodikosok számára készült kötetében olyan szépirodalmi, ismeretterjesztő és egyéb szövegek találhatók, amelyek kiegészítik a különböző műveltségi területeken (történelem, természettudomány, informatika stb.) szerzett ismereteket, és – a szerző szándéka szerint – motivációt biztosítanak az olvasáshoz. A szövegekhez kapcsolódó differenciált kérdések, feladatok hatékonyan ellenőrzik a megértés mélységét, szövegalkotásra (pl. vélemény vagy következtetések megfogalmazására) ösztönzik a tanulókat, ezzel is elősegítve a kreativitás kibontakozását. Éppen azokat a kompetenciákat fejlesztik, amelyek nélkül a tanulás elképzelhetetlen. A feladatsorokhoz „javítókulcsok” tartoznak, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermekek ellenőrizzék munkájukat, illetve otthon – tanári segítség nélkül – eredményesen gyakoroljanak.

Olvasás, szövegértés 7. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1140 Ft

db Kosárba

Szentesiné Kiss Piroska

PD-166Olvasás, szövegértés 7.

feladatok a kompetencia alapú fejlesztéshez

A sorozat hetedikesek számára készült kötetében is rövidebb terjedelmű, de változatos műfajú (például hétköznapi, publicisztikai, ismeretterjesztő, szépirodalmi stb.), a korosztály érdeklődéséhez igazodó szövegekkel találkozhatnak a felhasználók. A szerző célja, hogy a tanulók kedvet kapjanak az olvasáshoz, értő módon bánjanak a kezükbe kerülő írásokkal, és sajátítsák el azokat a kompetenciákat, amelyek lehetővé teszik a szövegben rejlő információk feldolgozását. A differenciált kérdések, feladatok hatékonyan ellenőrzik a szövegértést, gyakoroltatják a szövegalkotást, elősegítik a nyelvi és művészi eszközök felismerését, bővítik a más műveltségi területeken szerzett ismereteket. A megoldások ismertetése lehetővé teszi, hogy a gyermekek ellenőrizzék munkájukat, illetve tanári segítség nélkül is eredményesen gyakoroljanak.

Olvasás, szövegértés 8. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1140 Ft

db Kosárba

Szentesiné Kiss Piroska

PD-167Olvasás, szövegértés 8.

feladatok a kompetencia alapú fejlesztéshez

A sorozat utolsó kötete olyan szépirodalmi, ismeretterjesztő és egyéb szövegeket tartalmaz, amelyek kiegészítik a különböző műveltségi területeken (történelem, természettudomány, informatika stb.) korábban szerzett ismereteket, és – a szerző szándéka szerint – motivációt biztosítanak az olvasáshoz. A differenciált kérdések, feladatok hatékonyan ellenőrzik a megértés mélységét, több esetben összekapcsolják a szövegértést és szövegalkotást, így többféleképpen is elősegítik a kreativitás kibontakozását. Éppen azokat a kompetenciákat fejlesztik, amelyek nélkül a tanulás elképzelhetetlen. A feladatsorokhoz „javítókulcsok” tartoznak, amelyek lehetővé teszik az önálló feldolgozást, a hatékony és eredményes otthoni gyakorlást is.

title×

text

okmégse

title×

text

ok