Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Tankönyv > Történelem

Történelem

XX. század - Történelem 12.

A XX. század történelmét bemutató tankönyv igazodik az aktuális kerettantervhez és az érettségi vizsgakövetelményekhez. Szövege tárgyilagos, olvasmányos. A szerzők a történelmi események részletes kifejtésén túl a nagy történelmi folyamatokra, összefüggésekre is figyelmet fordítanak. Ugyanakkor mértéktartó módon kezelik a XX. század bőséges tényanyagát. A tankönyv egyik fő sajátossága, hogy az egyes leckék tartalmazzák a legfontosabb politológiai és szociológiai fogalmak rövid magyarázatát, továbbá számos történelmi személy életútját is felvillantják, amivel emberközelbe hozzák a nagypolitika szereplőit. Az egyes fejezetek végén a közép- és emelt szintű érettségi vizsga követelményei, és néhány írásbeli mintafeladat szerepel. Itt kapott helyet a feldolgozásra ajánlott történelmi témák és szakirodalmi ajánlások felsorolása is.

Jelenben a múlt - Történelem 5.

A tankönyv hat fejezetben tárgyalja a tananyagot, ezek – a tantárgy hagyományainak megfelelően – kronológiai sorrendben követik egymást. Elsősorban a nagy ókori kultúrák (Egyiptom, Hellász, Róma) történetének bemutatására súlyoz. Leíró-magyarázó szövege tárgyilagos, adatokban mértéktartó, ugyanakkor olvasmányos. A leckékhez és a vizuális elemekhez is sok érdekes kérdés és feladat kapcsolódik. Ezeken kívül számos elem színesíti, gazdagítja a taneszközt: képi és szöveges források, történelmi arcképek, interneten elérhető érdekes olvasmányok, kézműves ötletek. Ezek sokszor aktivizálják a más műveltségi területeken (irodalom, természetismeret, matematika) megszerzett ismereteket, készségeket is. A fogalmi rendszer átjárhatóságát a projekt jellegű összefoglalások biztosítják.

Jelenben a múlt sorozat

A sorozat szakiskolás tanulók számára készült. Három tankönyvből, valamint a hozzájuk kapcsolódó, azokat jól kiegészítő feladatgyűjteményekből áll. Nyelvezetük, stílusuk és terjedelmük is jól igazodik a tanulócsoport teherbírásához, teljesítőképességéhez.

Képességfejlesztés a történelemórán

Sorozatunk célja, hogy elősegítse a történelmi kulcskompetenciák fejlesztését. A kötetek felépítése hasonló: átismétlik az előző évben tanultakat, majd az új tananyag feldolgozása következik, végül a tanulók tudáspróbákkal ellenőrizhetik a megszerzett tudást. A leckék egy-egy oldalpárt foglalnak el. Ezek elején 1-2 olyan feladat van, amelyek ismétlik az előző órákon tanultakat. Az új tananyaghoz általában 6-7 feladat kapcsolódik. A leckék végén a tanultak rövid összegzése olvasható. A feladatok nehézségét külön piktogramok jelölik, így a tanulók maguk is figyelemmel kísérhetik saját fejlődésüket, tudásuk bővülését. A feladatgyűjtemények bármely történelem tankönyvhöz jól illeszkednek. Tanórán, otthoni gyakorlásra, egyéni és csoportos munkára, versenyfelkészítésre egyaránt alkalmazhatók.

1105 Ft

Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról

A XX. század borzalmai közül kiemelkedik a holokauszt, az európai zsidóság módszeres kiirtásának kísérlete. A szerző tudományos alapossággal, korabeli dokumentumok, visszaemlékezések, történeti munkák felhasználásával mutatja be a nemzetiszocialista Németország zsidópolitikájának megvalósítását, illetve ennek előzményeként az antiszemitizmus középkori és újkori gyökereit. Részletesen foglalkozik a magyar zsidóság életével, sorsával a monarchiabeli békeidőktől egészen a német megszállás alatt bekövetkezett eseményekig. A forrásgyűjteményt kronológia, szómagyarázatok, életrajzi adatok és irodalomjegyzék egészíti ki. A könyv az Oktatási Minisztérium Holokauszt-Soa tárgyában kiírt oktatási segédkönyv pályázaton megosztott első díjat nyert.

Ókor

Ez a tankönyv változatos, korszerű tartalommal rendelkezik, mivel a tények és adatok mellett nagy számban olvashatók benne művészettörténeti kitérők, vallástörténeti ismeretek, az életmódra vonatkozó tudnivalók. Megelevenednek az ókori kultúrák mindennapjai. Mindezt számos forrásszemelvény és számos kép, ábra segíti. A szerzők így vallanak a könyvről: „Tankönyv, ami nem a tankönyvi szöveg betanulását várja, hanem önálló munkát, illetve közös munkát a tanárral. A szövegek elemzésénél kérdésekkel, feladatokkal szeretnénk segíteni vagy nehezíteni a dolgotokat. Használhatónak véljük a könyvet négyosztályos gimnáziumokban, hatosztályosoknál, ahol egy év alatt így az ókor végéig juthatnak. Legalkalmasabb talán humán osztályokban, ahol alapkönyvként használható, kiegészítve a már megjelent Görög írók, illetve Római írók című szöveggyűjteményekkel.”

Az emberiség rövid története 9–10.

A sorozat szakiskolásoknak készült. Elsősorban a magyar történelem eseményeire súlyoz, a világtörténelem fontos, sok esetben hazánk történetét is érintő, befolyásoló eseményeire, történéseire inkább csak kitekintést nyújt. A tankönyvek szövege tömören, de olvasmányosan megfogalmazott leckékből áll. A fontos ismereteket (fogalmakat, eseményeket, személyeket) a szerző kiemelte. A tananyag jobb megértését képek, ábrák, a leckék végén kérdések, feladatok segítik.

Felmérő füzetek

A füzetek megbízható, egyértelmű és változatos feladatsorokat kínálnak a tanulói teljesítmények megállapításához, értékeléséhez.

title×

text

okmégse

title×

text

ok