Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Tankönyv > A 2018/2019-es Tankönyvjegyzéken szereplő kiadványaink

A 2018/2019-es Tankönyvjegyzéken szereplő kiadványaink

Ötödikes informatika (NAT 2012)

Az olvasmányos, az ötödikes korosztály nyelvi fejlettségéhez jól igazodó tankönyv a gyakorlatot állítja a középpontba. A kerettanterv [51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet] témakörei közül a következőket tárgyalja: dokumentumkészítés, problémamegoldás, infokommunikáció. Ennek megfelelően a leckék is három fejezetbe rendeződnek. Az ismeretek átadásában kulcsszerepet játszanak a feladatok, amelyek életszerűek, praktikus szemléletet közvetítenek, a tanulók saját tapasztalatait is előhívják, tehát maradandóbb tudást eredményeznek. A tankönyv a kötelező és az emelt óraszámú oktatásban egyaránt jól alkalmazható.

Tanmenetjavaslat

Tartalomjegyzék és mintaoldalak (pdf)

Segédállományok letöltése (www.pedellusinfo.hu)

Ötödikes informatika munkafüzet (NAT 2012)

A munkafüzet az Ötödikes informatika című tankönyv anyagát segít feldolgozni, annak felépítését követi. A szerzők fejezetenként csoportosították a feladatokat, amelyek különböző nehézségűek, és változatos tevékenységformákat igényelnek.

Tartalomjegyzék és mintaoldalak (pdf)

Segédállományok letöltése (www.pedellusinfo.hu)

Hatodikos informatika (NAT 2012)

A hatodikos korosztály nyelvi fejlettségéhez igazodó, olvasmányos tankönyv a gyakorlatot állítja a középpontba. A kerettanterv [51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet] témakörei közül a következőket tárgyalja: informatikai eszközök használata, dokumentumkészítés, problémamegoldás, infokommunikáció, könyvtárhasználat. Ennek megfelelően a leckék is 5 fejezetbe rendeződnek. Az ismeretek átadásában kulcsszerepet játszanak a feladatok, amelyek életszerűek, praktikus szemléletet közvetítenek, a tanulók saját tapasztalatait is előhívják, tehát maradandóbb tudást eredményeznek. A tankönyv a kötelező és az emelt óraszámú oktatásban egyaránt jól alkalmazható.

Tanmenetjavaslat

Tartalomjegyzék és mintaoldalak (pdf)

Segédállományok letöltése (www.pedellusinfo.hu)

Hatodikos informatika munkafüzet (NAT 2012)

A munkafüzet a Hatodikos informatika című tankönyv anyagát segít feldolgozni, annak felépítését követi. A szerzők fejezetenként csoportosították a feladatokat, amelyek különböző nehézségűek, és változatos tevékenységformákat igényelnek.

Tartalomjegyzék és mintaoldalak (pdf)

Segédállományok letöltése (www.pedellusinfo.hu)

Nyolcadikos informatika

A nyolcadikos korosztály nyelvi fejlettségéhez jól igazodó, olvasmányos tankönyv a gyakorlatot állítja a középpontba. Az előző kerettanterv [OM 17/2004. (V. 20.) 3. számú melléklete] tartalmára és követelményrendszerére épül. A következő témaköröket tárgyalja: szövegszerkesztés, weblapkészítés, táblázatkezelés, könyvtárhasználat. Ennek megfelelően a leckék is négy fejezetbe rendeződnek. Koncentrikusan bővíti az előző évfolyamon már elsajátított ismereteket. A kiadványt projektek zárják. Az ismeretek átadásában kulcsszerepet játszanak a feladatok, amelyek életszerűek, praktikus szemléletet közvetítenek, a tanulók saját tapasztalatait is előhívják, tehát maradandóbb tudást eredményeznek. A tankönyv heti 1 órás feldolgozást tesz lehetővé.

Tanmenetjavaslat

Tartalomjegyzék és mintaoldalak (pdf)

Segédállományok letöltése (www.pedellusinfo.hu)

XX. század - Történelem 12.

A XX. század történelmét bemutató tankönyv igazodik az aktuális kerettantervhez és az érettségi vizsgakövetelményekhez. Szövege tárgyilagos, olvasmányos. A szerzők a történelmi események részletes kifejtésén túl a nagy történelmi folyamatokra, összefüggésekre is figyelmet fordítanak. Ugyanakkor mértéktartó módon kezelik a XX. század bőséges tényanyagát. A tankönyv egyik fő sajátossága, hogy az egyes leckék tartalmazzák a legfontosabb politológiai és szociológiai fogalmak rövid magyarázatát, továbbá számos történelmi személy életútját is felvillantják, amivel emberközelbe hozzák a nagypolitika szereplőit. Az egyes fejezetek végén a közép- és emelt szintű érettségi vizsga követelményei, és néhány írásbeli mintafeladat szerepel. Itt kapott helyet a feldolgozásra ajánlott történelmi témák és szakirodalmi ajánlások felsorolása is.

Magyar nyelv 9.

A 2012-es NAT-nak megfelelően átdolgozott, korszerűsített tankönyv felépítése követi a kerettanterveket, bár fogalomrendszere kicsit gazdagabb. Öt témakör (A kommunikáció és a tömegkommunikáció; A nyelvi szintek grammatikája; Szövegértés, szövegalkotás; Helyesírási ismeretek, Jelentéstan) feldolgozását teszi lehetővé. Elméleti tudnivalókat és gyakorlati feladatokat egyaránt tartalmaz. Rendkívül gazdag példa- és vendégszövegei a mindennapi életből (pl. a napi sajtóból vett cikkek vagy a tanulókhoz közel álló slágerszövegek) és szépirodalmi művekből (pl. Petőfi Sándor, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Esterházy Péter) merítenek. Így a kötet a nyelvi jelenségek, fogalmak pontos, tárgyilagos ismertetésén túl segíti a nem eleget vagy alig olvasó tizenévesek körében az olvasási kultúra fejlesztését is.

Magyar nyelv 10. (NAT2012)

A szerző 2013-ban átdolgozta és korszerűsítette tizedikes tankönyvét is, így ennek felépítése követi az aktuális kerettanterveket, bár fogalomrendszere gazdagabb. Két témakör (Szövegtan, Stilisztikai alapismeretek) feldolgozását teszi lehetővé. Elméleti tudnivalókat és gyakorlati feladatokat is tartalmaz. Az előző kötethez hasonlóan bőséges válogatást nyújt példa- és vendégszövegekből, amelyek a mindennapi életből (pl. a napi sajtóból vett cikkek vagy a tanulókhoz közel álló slágerszövegek) és szépirodalmi művekből (pl. Csokonai Vitéz Mihály, Babits Mihály, Juhász Gyula, Radnóti Miklós, József Attila, Weöres Sándor, Karinthy Frigyes, Varró Dániel) merítenek. Így ez a kötet is segítheti a nem eleget vagy alig olvasó tizenévesek körében az olvasási kultúra fejlesztését.

Szövegértés-szövegalkotás 9–10.

A képességfejlesztő kiadvány használói elsajátíthatják, hogyan kell fogalmakat definiálni, összefüggéseket keresni, álláspontot kifejteni; ismertetést, leírást készíteni, hosszabb szöveget tömöríteni, összefoglalni; egy adott témához kulturáltan hozzászólni, szöveget logikusan megszerkeszteni, egynyelvű szótárakat használni, beszámolót készíteni és érveket gyűjteni, csoportosítani; érvelő fogalmazást készíteni. A feladatok megegyeznek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga írásbeli típusfeladataival. Mivel a tanítási órák csak 45 percesek, a szerző rövidebb szövegekkel és kevesebb feladattal munkáltat. A kiadvány végén viszont két olyan ellenőrző feladatsor található, amely terjedelemben és feladatszámban is igazodik az érettségi követelményeihez.

Ugróiskola - Előkészítő munkafüzet

Az előkészítő munkafüzet olyan általános és speciális részképességeket (pl. a testkép, figyelem, emlékezet, formafelismerés, téri tájékozódás, ritmus, nagymozgás, finommozgás, szerialitás, szókincsfejlesztés, beszédértés, beszédhanghallás, beszédbátorság stb.) fejleszt, amelyek feltétlenül szükségesek az olvasás és írás elsajátításához. A szerzők fontosnak tartották a nyelvi tudatosság erősítését (pl. a hangutánzáson alapuló hangtanítással), az analitikus és szintetikus gyakorlatok szerepeltetését: szavak szótagokra, hangokra bontása, játékos hangfűzés stb. A rajzok, valamint a nyelvi anyag kiváló lehetőséget biztosít a passzív szókincs aktivizálására és a szókincsbővítésre.

Olvasás, szövegértés 1.

A sorozat első kötete a szövegértés lépéseinek megtanítására vállalkozik. A feldolgozásra szánt szövegek elsősorban az állatvilággal kapcsolatosak, de játékleírás, programajánló és apróhirdetések is helyet kaptak a kiadványban. A feladatok változatos tevékenységi formákat igényelnek, mint pl. helyesejtés, rajzzal, színezéssel való jelentésellenőrzés; szövegtagolás; információgyűjtés, lényegkiemelés; bekezdések, események időrendi sorrendjének megállapítása stb. A kiadvány fejleszti a tanulási képességeket. Lehetőséget ad az olvasási technika elmélyítésére és az olvasási tempó javítására. Ejtési gyakorlatokkal javítja a tanulók beszédkészségét. Kiválóan alkalmas szókincsbővítésre, a vizuális és verbális képességek összehangolására.

SzámTANítás 1.

A 2012-es NAT-ra és az új kerettantervre épülő feladatgyűjtemény részletesen foglalkozik a számjegyírással, a számok bontott alakjával, az alapműveletek közül az összeadással és a kivonással. A szerzők gyakran biztatják a tanulókat korong használatára és a számegyenesen való tájékozódásra. Gondolkodtató és változatos gépi és szabályjátékokat alkalmaznak. Mintapéldán mutatják be a zárójel használatát. A fokozatosság elvét érvényesítik abban is, hogy az egyenlőtlenségeket csak a tanév végén tárgyalják. A feladatgyűjtemény a 100-as számkörbe való kitekintéssel zárul, amely jó motivációs eszköz lehet, önálló ismeretszerzésre ösztönözheti az elsősöket.

Tud6od 1.

A 2012-es NAT-ra, illetve a kerettantervekre épülő feladatgyűjtemény a megszerzett ismeretekre épít, miközben a magasabb rendű gondolkodási műveletek (analízis, szintézis, értékelés) gyakorlását is lehetővé teszi. A változatos, játékos feladatok gyorsan felkeltik a gyermekek munkakedvét. A feladatgyűjtemény nem egyetlen tantárgyhoz kapcsolódik, a feladatok integrálják az elsős tanórákon megszerzett tudásanyagot. Azoknak a pedagógusoknak és szülőknek ajánljuk, akik rendszeres gyakorlásra szeretnék szoktatni az óvoda-iskola átmenettel küzdő tanítványaikat, illetve gyermekeiket.

Erkölcstan 5-6.

A harmadik évezred elején, egy verőfényes szeptember elsején különös lények érkeznek a budapesti állatkertbe, egyenesen az Alfabétagamma nevű kisbolygóról. Hárman vannak: arasznyiak, vízcsepp alakúak, nagy szemekkel, csábos antennákkal és lenyűgöző szárnyacskákkal. E különös lények azt a feladatot kapták vezetőiktől, hogy fedezzék fel és lehetőleg minél színesebben mutassák be a Földön élő legfejlettebb élőlényt, vagyis az embert. Ezért Bió, Filó és Ötli állandóan figyel, megtapasztal és beszélget. A sok vita eredménye pedig az, hogy talán a tankönyvet használó gyerekek is közelebb jutnak számos erkölcsi probléma megértéséhez, kedvet kapnak az önálló információszerzéshez, ösztönzést a gondolkodáshoz, és lassan kibontakozik saját autonóm személyiségük.

Romani szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok

title×

text

okmégse

title×

text

ok